INCASSO

"Wanneer facturen onbetaald blijven, is het voor iedereen belangrijk dat er zo weinig mogelijk invorderingskosten worden gemaakt."

Mr. Laurens Storms

Onbetaalde rekeningen vormen een groot maatschappelijk probleem. Als een schuldeiser niet tijdig betaald wordt door zijn of haar schuldenaars, dreigt hij of zij zelf in financiële problemen te komen. Een vicieuze cirkel. Het is daarom belangrijk om als schuldeiser steeds een zo snel mogelijke betaling na te streven. Minstens even belangrijk echter, is om geen onnodige invorderingskosten te maken. Wanneer een schuldenaar structureel in financiële problemen zit, is het precies contraproductief om bijkomende kosten te maken: omdat ze finaal door de schuldenaar moeten worden betaald, vergroten zij het probleem alleen maar in plaats van het te verkleinen.

 

De advocaat kan in die context een belangrijke meerwaarde betekenen. De advocaat heeft toegang tot een aantal databanken. De gegevens daarin laten toe om de financiële situatie van de schuldenaar accuraat in kaart brengen. Indien blijkt dat die situatie precair is, kan de advocaat als onafhankelijke professional bemiddelen tussen schuldeiser en schuldenaar over een haalbaar afbetalingsplan. Indien na raadpleging van de databanken blijkt dat de schuldenaar ten onrechte weigert tot betaling over te gaan, kan de advocaat meteen stappen zetten om de schuldenaar te dwingen om tot betaling over te gaan.

 

Specifiek voor schulden tussen handelaars onderling heeft de wetgever recent een zeer eenvoudige, snelle en relatief goedkoop systeem uitgewerkt dat moet toelaten om binnen minder dan anderhalve maand betaling te kunnen afdwingen. Enkel via een advocaat kan deze nieuwe oplossingsmethode worden opgestart.