Belangrijke informatie

Belangrijke informatie in het kader van de Dienstenwet

 

Sinds 9 mei 2014 zijn advocaten (als verstrekkers van diensten) wettelijk verplicht om bepaalde informatie te verstrekken over die dienstverlening. Hieronder vindt u in dat verband de nodige informatie:


Naam van het kantoor: STORMS Laurens

Rechtsvorm: Eenmanszaak

Adres hoofdkantoor: Echostraat 8 - 3110 Rotselaar (België)

Adres bijkantoor: Aspergeveld 59D - 3140 Keerbergen (België)

Ondernemingsnummer: 0839.705.640

Belangrijkste kenmerken van ondernemingsactiviteit: het beoefenen van het beroep van advocaat

Telefoonnummer: +32 16 58 98 87

Faxnummer: +32 16 58 90 67

E-mail: info@storms-advocaat.be

Beroepsorganisatie: Balie Leuven

Toepasselijk recht: De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en STORMS Laurens is uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht, met uitzondering van regels van internationaal privaatrecht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Leuven.

Aansprakelijkheid: Iedere aansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt gedekt. De polis is afgesloten bij AMLIN Insurance SE via Vanbreda, Risk & Benefits, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen (polisnummer LXX034899). 


Identificatie- en meldingsplicht in het kader van de anti-witwaswetgeving

 

Sinds 2 februari 2004 zijn advocaten, wanneer zij bepaalde werkzaamheden ten behoeve van hun cliënten uitoefenen, onderworpen aan sommige bepalingen van de anti-witwaswetgeving. Die wetgeving heeft tot doel om witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen. In dat verband legt de wet een aantal dwingende verplichtingen op aan advocaten, die indien ze niet nageleefd zouden worden, kunnen leiden tot sancties. 

In de eerste plaats dienen advocaten hun cliënten te identificeren, wat onder andere kan gebeuren door een aantal gegevens op te vragen die de identiteit van de cliënt staven en die gegevens te bewaren. Advocaten dienen ook tijdens de duur van de cliëntenrelatie waakzaam te zijn in het licht van de doelstellingen van de anti-witwaswetgeving. Dit kan ertoe kan leiden dat het opvragen en bewaren van bijkomende informatie noodzakelijk wordt. De informatie- en waakzaamheidsverplichting geldt niet alleen tussen advocaten en hun cliënten, maar ook tussen advocaten en de lasthebbers van hun cliënten, zoals de bestuurders van vennootschappen. Wanneer de advocaten feiten vaststellen waarvan zij weten of vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, moeten zij dit in bepaalde gevallen onmiddellijk melden aan hun stafhouder. Het is uiteindelijk de stafhouder die de beslissing dient te nemen of hij de informatie al dan niet verder meldt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

 

Deze wettelijke verplichtingen doen uiteraard geen afbreuk aan de bescherming van het beroepsgeheim, dat tussen de cliënt en zijn advocaat essentieel is en dus ook steeds gegarandeerd wordt. Indien u daarover verdere vragen zou hebben, kan u ze stellen via info@storms-advocaat.be of via één van de andere communicatiekanalen. 

 

Voor meer informatie, zie de Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.